Menu
Sepetiniz

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin aydınlatma metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ


Reşatbey Mahallesi Gazeteci Sinan Tanyıldız Sokak No: 12/7 Seyhan/Adana adresinde bulunan, [email protected] e-posta adresli, 38566 ticaret sicil numarası ile Adana Ticaret Sicili Müdürlüğüne kayıtlı İnter Tarım Zirai İlaç Gübre Tohum Toptan Pazarlama Ve Ticaret Ltd. Şti’ne (“Şirket”) aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) veri sorumlusu olup, KVKK Madde 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları internet sitesini kullanan üçüncü kişilerin dikkatine sunar. Şirket, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.


 1. VERİ SORUMLUSU

Bu aydınlatma metninin amacı, veri sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından internet sitesini kullanan üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi konusunda sizleri bilgilendirmektir. 


 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz, Şirket ürünleri veya hizmetleri hakkında yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi vermek, soru ve talep/şikayetlerinizin alınması ve yanıt verilmesi, hukuki süreçlerin yönetilmesi/icrası ile Şirket faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, müşterilere daha iyi hizmet vermek ve müşteri ilişkilerini geliştirmek dahil müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri sadakatinin ve müşteri memnuniyetinin sağlanması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama anketleri ve profil oluşturma faaliyetleri ve internet reklamcılığı dahil reklam/promosyon/pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve bu amaçlarla çerez kullanılması, istatistik tutulması, şirket içi planlamalar, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari faaliyetlerin yürütülmesi/iyileştirilmesi için ticari iş ve ücret politikası dahil stratejilerin belirlenmesi/uygulanması ve ilgili iş departmanlarımız tarafından gerekli çalışmaların yapılması ile buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket ve bayileri aracılığıyla hizmet sağlanması ve takibi, Şirketin ve sizin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması veya yönetilmesi amaçlarıyla Şirketimiz tarafından işlenmektedir.


 1. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ VE AKTARIM AMACI

Kişisel verileriniz, sıkı gizlilik ve güvenlik standartlarında korunacak olup, yukarıda belirtilen amaçlarla yurtiçi ve yurtdışında yerleşik tedarikçilere ve iş ortaklarına, hissedarlara, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına aktarılabilir. Ayrıca hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar ve kamu kurumlarına da aktarılabilir. 


Talep üzerine size gönderilen elektronik iletilerin, içeriği ve diğer ilişkili kayıtların, gerektiğinde Ticaret Bakanlığı’na sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanacağını da belirtmek isteriz.


 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZ TOPLANMASININ YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “açık rıza” hukuki sebeplerine dayanılarak, internet sitemiz ve sair uygulamalarımız üzerinden, başvuru formu doldurularak, çerezler aracılığıyla, sosyal medya hesaplarımız üzerinden, e-posta adreslerimiz üzerinden yazışmalar, kısa mesajlar ile toplanmaktadır.


 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle bize iletmeniz durumunda, talebinizin niteliğine göre talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

 • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, KVKK’ya ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizi silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • kişisel verilerinizin düzeltilmesi ve sinmesi veya yok edilmesi işlemlerini kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini isteme hakkına sahipsiniz.


Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin başvurunuzu/talebinizi, internet sitemizde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak  veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle aşağıdaki adreslerden bize iletebilirsiniz.


Yöntem

 Başvuru Adresi

Açıklama

Yazılı Başvuru

Reşatbey Mahallesi Gazeteci Sinan Tanyıldız Sokak No: 12/7 Seyhan/ Adana

Zarfın veya başvuru belgenizin üzerinde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” ibaresi yer alacaktır. Elden teslim veya iadeli taahhütlü mektup ile veya Noter vasıtasıyla tebligat yapılabilir.

Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresi


[email protected]

Konu bölümünde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” ibaresi yer alacaktır. E-posta adresinizin sistemimize kayıtlı olduğu teyit edildikten sonra başvurunuz kabul edilecektir.

Çerez Bilgisi
Birinci ve üçüncü kişi çerezlerini analiz amacıyla ve alışkanlıklarınıza ve profilinize bağlı olarak tercihlerinizle bağlantılı
reklamlar göstermek için kullanıyoruz. Daha fazla bilgi için Çerez Politikamıza göz atın.
whatsapp